Disclaimer

Algemene voorwaarden

Op alle via deze website door Feel2Travel aangeboden reizen van Gallia – reizen zijn de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en bijzondere voorwaarden van Gallia van toepassing. Geschillen worden behandeld volgens de richtlijnen van en voorgelegd aan de geschillencommissie.

Zorgvuldigheid

Feel2Travel.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan Feel2Travel nooit aansprakelijk gesteld worden.

Voorbehoud

Feel2travel behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en arrangementen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt. Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Feel2Travel is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt maakt geen deel uit van de door Feel2Travel ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reis van Feel2Travel. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Feel2Travel.

Elektronische communicatie

Voor het misverstaan, verminken, vertragen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de bezoeker en Feel2Travel (dan wel tussen Feel2Travel en door de bezoeker ingeschakelde derden), is Feel2Travel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Feel2Travel.

Copyright

Niets uit deze site mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Feel2Travel.